smoker 4

 
smoker4-detail

smoker 4

Amerikanischer Kirschbaum, Amerikanischer Nussbaum

 
smoker4-side

smoker 4

Amerikanischer Kirschbaum, Amerikanischer Nussbaum

 
smoker4-back

smoker 4